Til hovedinnholdet

Norwegian precision - Swedish innovation (in Swedish)

Press release

Sensonor Technologies AS and Imego, The Institute of Micro and Nanotechnology in Gothenburg, Sweden, enter a long term strategic coorperation for development, manufacturing and marketing of MEMS based inertia sensors and navigation systems.

Sensonor Technologies AS och forskningsinstitutet Imego ingår ett långsiktigt strategiskt samarbetsavtal gällande utveckling, tillverkning och marknadsföring av MEMS‐baserade tröghetssensorer och navigeringssystem.  

Det välrenommerade norska sensorföretaget Sensonor Technologies AS med en lång historia som högvolym tillverkare av sensorer för bilindustrin och det svenska forsknings ‐ och innovationsinstitutet Imego har träffat ett ömsesidigt samarbetsavtal för utbyte av IP‐rättigheter, högteknologisk kunnande och affärsmässiga prioriteringar. Detta kommer att skapa affärsmässiga fördelar för bägge parter på den internationella marknaden, och därmed blir Imego strategisk leverantör av IPR, ingenjörskunskap, applikationer och tjänster till SensoNor gällande MEMS baserade tröghetsensorer och navigeringssystem. Samtidigt som Imego får företräde till att använda sig av SensoNors produkter och komponenter.

Efter positiva erfarenheter från ett mångårigt samarbete parterna emellan så har nu Imego som Sensonor tagit nästa steg och utvidgat samarbetet för att i framtiden fullt ut kunna utnyttja kombinationen av båda företagens respektive expertis och möta behov på marknaden som annars inget av företagen ensam hade kunnat. Sensonor och Imego har därför nu formaliserat ett ännu närmare samarbete i formen av ett strategiskt ramavtal inom området MEMS baserade sensorer och MEMS baserade tröghetsnavigeringssystem.

Enligt de senaste prognoserna kommer marknaden för MEMS‐baserade komponenter att stiga till 400 miljarder US‐dollar inom de närmaste 10 åren. ”Det fördjupade samarbetet mellan Imego och Sensonor kommer att öka vår gemensam såväl som vår individuella konkurrenskraft och underlättar framtagning av nya och innovativa lösningar för att möta marknadens behov i en internationell arena”, konstaterar Sverre Horntvedt, VD på Sensonor.

Samarbetsavtalet rör forskning och utveckling av produkter och tjänster inom området sensorutveckling, rörelsemätning och tröghetsnavigering. Detta är ett gränsöverskridande samarbete inom högteknologiska applikationer. Bägge organisationerna är ledande inom sitt respektive expertisområde. ”Detta samarbetsavtal skapar en unik styrka och konkurrensfördel, och bringar därmed tillväxt och internationell konkurrenskraft inom mikroteknologi till regionen Göteborg‐Horten”, hävdar Professor Bill Brox, VD på Imego i Göteborg.

Samarbetsavtalet innefattar ett licensavtal, forskningssamarbete och tillgång till produkter och produktelement samt viss gemensam markandsföring.    Imego och Sensonor kommer i forskningssamarbetet utveckla nästa generations tröghetssensorer, vilket gör att Imego kommer att kunna utveckla ännu bättre miniatyriserade rörelsemätnings‐ och navigeringssystem. Imego blir huvudleverantör av IP‐lösningar och applikationskunskap för tröghetsnavigering och rörelsemätning till Sensonor och Sensonor blir Imegos huvudleverantör av tröghetssensorer.  

Sensonor blir industriell leverantör av Imegos MEMS baserade tröghetssensorer såsom gyron och accelerometrar. Samarbetet mellan parterna skapar en unik möjlighet för företag i regionen att få tillgång till den senaste sensorteknologin, kombinerat med världsledande kompetensen för utveckling av miniatyriserade rörelsemätnings‐ och navigeringssystem, som kan användas för miniatyrisering av befintliga produkter så väl som för utveckling av nya produkter.